Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksikorotukset 1.1.2019

Yhtymähallitus § 205 20.12.2018

Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksikorotukset 1.1.2019

2614/02.05.00.03/2018

Yhtymähallitus 20.12.2018 § 205

Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tueta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin (950/2006 ja 318/2011, 131/2014). Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämis- ja valvontavastuu kuuluu kunnalle. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta.

Omaishoitajille maksettavien palkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391 ja vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä in 1.1.2019 lukien 399,91 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2019 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 1,87 prosentin korotusta vuoteen 2018 verrattuna.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,87 prosentin korotus tehdään 1.1.2019 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Indeksikorotuksesta aiheutuva omaishoidon hoitopalkkioihin kohdistuva kustannusten laskennallinen nousu vuodelle 2019 on noin 117 534,45 euroa ja sijaishoitopalkkioihin kohdistuva laskennallinen nousu on noin 5157,87 euroa vuodelle 2019 (laskelmat tehty marraskuun toteuman pohjalta).

Hoitopalkkioluokka Omaishoidon tuen hoitopalkkio 1. hoitopalkkioluokka 399,91 euroa kuukaudessa 2. hoitopalkkioluokka 588,60 euroa kuukaudessa

  1. hoitopalkkioluokka 799,82 euroa kuukaudessa 4. hoitopalkkioluokka 1498,52 euroa kuukaudessa

Tukihenkilöpalkkio 199,94 euroa kuukaudessa

Sijaishoito Sijaishoidon hoitopalkkio 1. palkkioluokka (luokat 1 – 3)  76,50 euroa /vrk 2. palkkioluokka  (luokka 4) 139,75 euroa /vrk

Yhtymähallitus päättää omaishoidon tuen palkkioista edellä mainitulla tavalla.